Kontakta oss


Stockholm 08 - 586 178 00
Göteborg 031 - 350 03 00
Malmö 040 - 642 78 00
Falun 023 - 700 00 00

 

Maila oss
Fler kontakter >>

 

Ditt verktyg inom kravhantering och test, processer, mallar, roller mm.
Logga in >>


KB1online som App >>

Saknar du inloggning till KB1online och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss >>

Teamet är nyckeln till agil framgång!

Agila utvecklingsmetoder blir allt vanligare inom mjukvaruutveckling och det finns många exempel på lyckade införanden men tyvärr finns det lika många exempel på misslyckanden. Detta gör det värt att fundera på vad som varit framgångsfaktorer för de som har lyckats med att införa ett agilt arbetssätt. Ett kännetecken från de införanden där metoden har fungerat är att teamen i sig har fungerat väldigt bra. Det är också möjligt att se att en del införanden var dömda att misslyckas redan från början då sammansättningen av teamen inte har varit genomtänkt. Genom att tänka efter redan vid sammansättning av teamet skapas den viktigaste förutsättningen för att lyckas med det agila arbetssättet. En korrekt bemanning underlättar och möjliggör det fortsatta arbetet då man har byggt ett team som kan hantera oförutsedda händelser.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på Scrum, men erfarenheterna går att överföra till andra agila metoder. Skälet till att vi utgår från Scrum är att metoden i dagsläget är den vanligaste agila metoden i Sverige och den många först väljer att försöka införa.

Sammansättningen i ett Scrum-team

Scrum bygger på självorganiserande tvärfunktionella team. Teamet är självorganiserande eftersom det inte finns någon utsedd ledare som bestämmer vem som gör vad eller hur ett problem skall lösas. Detta är något som teamet beslutar om tillsammans. scrum-teamTeamet ska dessutom vara tvärfunktionellt, vilket betyder att all kompetens som behövs för att ta en funktion från idé till färdig implementation skall finnas representerad i teamet. Teamet stöds av två specifika roller, Scrum mastern och produktägaren. Scrum mastern kan ses som en coach för teamet och är den som äger processen. Produktägaren representerar affärssidan, kunderna och slutanvändarna och leder teamet mot att utveckla den för marknaden mest korrekta produkten i varje stund.

Det är en stor fördel att se på Scrum-teamet som en helhet när man skall bemanna teamet. En genomtänkt rollbemanning ökar sannolikheten att lyckas med införandet av Scrum avsevärt. Om man funderar på alla roller sammantaget så kan olika egenskaper vägas samman för att skapa en optimal helhet. Hur bemannar man då dessa olika roller bäst för att bygga grunden för ett framgångsrikt införande? Vi kommer nedan gå igenom de egenskaper som vi har sett har varit framgångsfaktorer vid ett lyckat införande.

Egenskaper för medarbetare till Teamet

När det gäller medarbetare som skall ingå i utvecklingsteamet vill vi säkerställa att vi skapar ett tvärfunktionellt team som klarar av att själva organisera arbetet. Vi anser därför att valet av medarbetare till teamet bör ske utifrån följande aspekter:egenskaper_teamet

 • Inkludera all nödvändig kompetens för att göra teamet tvärfunktionellt så att det klarar av att gå hela vägen från idé till färdigimplementerad funktion.
 • Balansera den tekniska kunskapsnivån genom att blanda både seniora och mindre erfarna medarbetare.
 • Balansera domänkunskapen för att sprida kunskap och uppfylla organisationens mer långsiktiga mål att sprida den djupgående domänkunskapen bland medarbetarna.
 • Sträva mot ökad mångfald för att få med så många olika åsikter och aspekter som möjligt för varje beslut som teamet skall ta.
 • Tänk på gruppens fortlevnad och försök att välja individer som kommer att kunna vara del av teamet under en längre tid framöver så att du slipper ombilda teamet.

De två sista punkterna i listan handlar om gruppdynamik - hur man ur resultat- eller effektivitetshänseende, på bästa sätt blandar människor med olika personligheter som skall samarbeta i grupp. Genom att blanda olika kompetenser och erfarenheter säkerställer vi att en frågeställning belyses från flera olika håll. På samma sätt får vi genom att blanda olika personlighetstyper ut det mesta av gruppen som helhet eftersom vi fungerar på olika sätt i olika situationer.

En grupp som har hittat ett fungerande arbetssätt är känslig för förändring och därför bör man om möjligt undvika omformning av gruppen. En grupp som byter, förlorar eller får in en eller flera nya medlemmar blir att jämställa med en helt ny grupp där medlemmarna åter igen måste lära sig vem som har vilken roll i gruppen för att komma i jämvikt och kunna arbeta effektivt.

Egenskaper för Scrum master

Den person som får rollen som Scrum master kommer att ansvara för att teamet arbetar enligt principerna för Scrum. Ett vanligt misstag många gör är att den som har arbetat som projektledare i en traditionell utvecklingsmetod med automatik blir Scrum master vid införandet av Scrum eftersom han/hon brukar leda arbetet och medarbetarna. Men i Scrum leder inte Scrum mastern teamet och dess arbete utan det självorganiserade teamet leder sig själv. Scrum masterns roll är istället att coacha och skapa förutsättningar för teamet. För en person som inte har god kunskap och förståelse för Scrum kan det vara mycket svårt att se skillnaden i detta. Vi anser därför att de viktigaste egenskaperna för Scrum mastern är:egenskaper_scrum_master

 • Personen bör ha gedigen Scrum-kunskap, både teoretiskt och genom praktikfall för att förstå dynamiken och psykologin i Scrum.
 • Personen bör ha en innovativ läggning eftersom det är Scrum masterns uppgift att kontinuerligt förbättra teamets produktivitet genom att skapa förutsättningar för en kreativ miljö.
 • Personen bör ha ett coachande arbetssätt med intresse för kontinuerliga förbättringar då Scrum mastern ansvarar för förbättringar när det gäller arbetssätt och verktyg.
 • Scrum mastern bör vara kommunikativ och ha ett driv för att ta hand om och röja undan teamets hinder, vilket ofta innebär att kommunicera med många andra delar av bolaget.

En annan viktig uppgift för Scrum mastern är också att se till att eliminera eventuella barriärer som finns mellan teamet och produktägaren så att produktägaren kan styra och driva utvecklingen mot maximal verksamhetsnytta och kundnöjdhet. I Scrum masterns roll ingår också att se till att teamets framsteg och dess eventuella bakslag kommuniceras och synliggörs för att säkerställa kontinuerligt lärande. Scrum mastern bör också vara ordningsam, då rollen ansvarar för planering och ledning av de möten som igår i metoden.

Produktägarens viktigaste egenskaper

Vi anser att Produktägaren är den viktigaste rollen att bemanna med rätt person för att teamet ska kunna arbeta effektivt och för att arbetet ska flyta optimalt. Enligt vår erfarenhet är det dock denna roll som oftast inte bemannas alls eller, kanske än värre, ”slängs” på någon som får hantera det med vänster hand. De egenskaper som bör styra valet av produktägare är enligt vår uppfattning:egenskaper_produktagare

 • Personen bör vara mycket kommunikativ eftersom personen är bryggan mellan affärssidan/kunderna och Scrum-teamet. Personen måste kunna förmedla de affärsmässiga tankarna bakom produktmålen.
 • Personen bör förstå affären eftersom olika affärsintressen kan stå emot varandra och då måste personen kunna prioritera mellan dessa.
 • Personen bör ha god teknisk förståelse för att kunna delta i diskussioner med Scrum-teamet om vilken lösning som på bästa sätt stöttar framtida önskemål.
 • Personen måste kunna visa att han/hon litar på teamet och dess förmåga att leverera i enlighet med prioriteringarna. Att visa att man litar på att Scrum-teamet fattar rätt beslut är den i särklass viktigaste egenskapen. Detta bygger då också teamets förtroende för att produktägaren har gjort rätt prioriteringar för det fortsatta arbetet.

Möjligheten att hitta rätt person för att agera Produktägare beror förstås alltid på organisationens mognad och storlek. Det är inte säkert att man har möjlighet att bemanna rollen med en unik person i varje Scrum-team, men det bör eftersträvas för att ge teamet de bästa förutsättningarna för att lyckas med ett agilt arbetssätt. Man får absolut inte låta någon i teamet eller Scrum mastern agera produktägare som en extra-syssla. Skälet till detta är att det är roller som är svårt att kombinera då de bidrar med så olika perspektiv in till Scrum-teamet.

Vad händer när man bemannat sitt Scrum-team?

När man väl har bemannat sitt Scrum-team så finns det fortsatt fallgropar som man måste undvika. Det är nästintill omöjligt att lyckas arbeta agilt om man inte lyckas blåsa liv i ”Scrum-andan”, det vill säga om man inte lyckas skapa en miljö där det är roligt för alla att arbeta, där man skapar goda relationer och värme inom teamet samt mellan team och beställare.

När man uppnår den känslan så skapas en stimulerande miljö med motiverade och ansvarstagande medarbetare. Det leder i sin tur till framgångsrika projekt och förbättrade produkter till slutkund samt i förlängningen en ökad vinst till bolaget och nöjdare kunder. Frågan är då, hur lyckas vi med att implementera denna arbetsglädje?

Vi är övertygade om att en av de viktigaste faktorerna för arbetsglädje är att utvecklingsteamet får både ansvar och befogenhet att lösa uppgifterna. Gruppmedlemmarna tillåts växa i och utanför sina traditionella roller. Vi anser också att det är avgörande att man bygger upp en tillåtande miljö, där alla kan flagga för hinder och föreslå förbättringar av olika slag utan att behöva känna obehag eller bli ifrågasatta. Det blir då en naturlig del av arbetsmiljön att hitta förbättringsområden vilket gynnar både medarbetare och företaget i helhet.

När vi lyckats med bemanningen och arbetsglädjen

När man arbetar med människor och grupper finns det alltid fallgropar och det finns inget gyllene recept för att lyckas. Vi är dock övertygade om att om man följer våra råd skapar man betydligt bättre förutsättningar för att lyckas både med att skapa en god gruppdynamik och implementering av Scrum. Men man lyckas även med att skapa högeffektiva team! Detta beror på att när man lyckas med att både bemanna rätt och skapa arbetsglädje i teamen så leder detta ofta även till att deltagarna i teamen trivs mycket bra både på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter, och detta leder i sin tur till lojalare medarbetare och högre produktionstakt.

Nästa steg

Tanja Kauppinen Souza och Christer Mattson

Tanja Kauppinen Souza har under mer än 10 år arbetat med forskning och produktutveckling. Hon har under åren samlat på sig en gedigen teknisk kunskap inom mjukvaruutveckling och test samt goda ledaregenskaper och framgångsrikt fört in Scrum på ett flertal ställen.

 

Christer Mattson är VD för Konsultbolag1 Stockholm AB och har ca 20 års erfarenhet inom krav och test från flera olika branscher och företag, bland annat Microsoft. Just nu sitter Christer som kravsamordnare inom ett stort program hos en av våra kunder.

Sök i Faktabanken

Nyhetsbrev

Prenumerera på Konsultbolag1s  nyhetsbrev
För att hålla dig uppdaterad med senaste nytt inom krav och test så rekommenderar vi vårt månatliga nyhetsbrev. I nyhetsbrevet får du aktuella artiklar inom kravhantering och test samt de senaste uppdateringarna i Faktabanken.

Konsultbolag1

Konsultbolag1 skapar affärsnytta genom effektiv kravhantering och test, från att bygga upp kundens egen förmåga till att genomföra under helhetsansvar. Valet är kundens. I praktiken innebär det att vi utbildar och bistår kunden med kompetenta konsulter. Vissa kunder vill gå ännu längre och låter oss ta ansvar för hela kvalitetssäkringsarbetet.
 
Vi har varit verksamma sedan 2001 och vi kan det vi gör. Genom åren har vi haft mer än 800 nöjda företag och organisationer som våra kunder.

Läs mer om Konsultbolag1 och vad vi står för, vår
historia och vår organisation.

Kontakta oss

Konsultbolag1 har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun. Vill du komma i kontakt med oss, kanske för att få veta mer om vad vi kan göra för dig, ring, skriv eller besök oss. Du hittar kontaktuppgifter och kartor på nedanstående sidor.

Varmt välkommen att kontakta oss!

 

kartakartakarta
kartakartakarta
kartakartakarta
kartakarta karta

Populära sidor

Här samlar vi våra mest lästa sidor och tipsar om populära artiklar och kurser.
 

 

 

 

FÖLJ OSS

Vi delar med oss av tips, nyheter och vår vardag på fler ställen. Möt Konsultbolag1, våra medarbetare och vänner i Sociala Medier!
 

twitter

Facebook
LinkedInLinkedIn