Magnus Borg

Att förlänga den röda tråden i kvalitetsarbetet

2017-09-29 Blogg Kravhantering Läst 3452 gånger

Efter många års erfarenheter av IT-projekt och IT-leverans i flera olika roller kan jag konstatera att en fullständig och väl beskriven kravbild är en förutsättning för att genom test verifiera, validera och säkerställa hög kvalitet för ett IT-system eller en IT-leverans. Många gånger ställs testledaren i ett projekt med IT-komponent som en del av ett införande inför förväntningar och krav på kvalitet som är omöjliga att infria på grund av att den befintliga kravbilden är alltför vag och odefinierad.

Skälen till att det blir på det här sättet är givetvis flera. Hur kommer det sig att kravbilden inte är beskriven på rätt sätt eller att viktiga delar saknas? Många gånger har de som fått i uppgift att facilitera och arbeta fram kravbilden inte fått tillräckliga förutsättningar eller den tydlighet som krävs för att göra ett riktigt bra arbete. Det har blivit uppenbart för mig att den röda tråd som löper genom hela kedjan från krav, design, utveckling, konfiguration och test, som måste finnas för att uppnå önskad kvalitetsnivå inte är tillräckligt tydlig.

Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att nå hög kvalitet är att förlänga och förtydliga den röda tråden i projektarbetets tidiga skede.

Låt mig utveckla nedan hur jag menar.

Till att börja med: Ge utrymme för kravledaren, den som ska leda och styra kravarbetet under projektets gång och sätta scenen för testarbetet, att träda in i projektarbetet riktigt tidigt.

En bra start för ett projekt är att beställarna formulerar de önskade långsiktiga effekterna och produktmålen i det dokument som sedan kommer att utgöra direktivet till projektet och projektets ledare. Beställarna av ett projekt har oftast god kännedom om vilka mål som ska uppnås och de effekter som man vill åstadkomma i verksamheten. Dock har beställarna generellt svårare att förmedla vad som krävs i den IT-leverans som driver den förändring som måste ske i verksamheten i samband med att projektet slutförs. I och med detta finns en risk att viktiga produktmål inte blir en del av direktivet till projektet.    

Vanligt är att projektledaren stödjer beställarna i att säkerställa kopplingen mellan formulerade långsiktiga effekter och projektets produktmål. En förutsättning här är givetvis närvarande beställare som är dedikerade och skapar en tydlighet. I arbetet med direktivet, som ju egentligen är en sammanställning av krav på vad projektets leveranser ska uppnå och vilka nyttor som ska åstadkommas långsiktigt, kan projektets kravledare med fördel göras delaktig.

Kravledaren får då möjlighet att tänka krav tidigt och en bra start i och med att det finns tid att reflektera och ha inflytande över projektets effekter och produktmål från ett perspektiv som ofta inte beställare och projektledare har. Det blir enklare att se helheten av IT-leveransen och vilka krav som den behöver uppfylla för att nå önskade effekter och kvalitetsnivåer. Möjligheterna att fånga den kompletta kravbilden förbättras avsevärt. Förutsättning skapas för spårbarhet hela vägen tillbaka till de specificerade produktmålen. Prioritering av enskilda krav och kravområden kan göras utifrån de långsiktiga effekter som beställaren prioriterar högst.

En enkel sammanfattning är alltså:

  • Etablera kravledarrollen.
  • Se till att verksamheten formulerar projektens effekt- och produktmål.
  • Gör kravledaren delaktig i dialogen med beställarna kring projektens målsättning.
  • Involvera kravledaren i arbetet med målsättning i projektens direktiv.

Att arbeta på det här sättet ger kravledaren inflytande över projektets omfattning och kvalitén i projektets leveranser. Härmed förlängs och förstärks hela kedjan som kvalitetssäkring bygger på och man skapar en röd tråd genom hela projektet. Utgångspunkten för kommunikation och samarbete stärks. Krav, utveckling och test ges därmed bästa förutsättningar att i samarbete infria verksamhetens högt ställda krav på kvalitet, effekter och ökad konkurrenskraft.

Detta är mina personliga reflektioner efter många års erfarenhet som förvaltningsledare, projektledare och kravanalytiker i linjeverksamhet och som konsult. Det finns många vinster att göra genom att förlänga den röda tråden i kvalitetsarbetet!

Dela artikeln