Magnus Borg

Att testa som kravanalytiker

2018-09-21 Blogg Kravhantering Test Läst 3142 gånger

Jag har just avslutat ett spännande verksamhets- och IT-projekt för ett företag inom dagligvaruhandeln. Projektet har förbättrat och effektiviserat verksamhetens arbetssätt. En del i det var att modernisera och förbättra befintligt IT-stöd och att utöka kommunikationen med andra system.

I projektet har jag formellt haft roll som kravanalytiker och ansvarat för verksamhetens funktionella och icke-funktionella krav. Jag arbetade med att se till att leverantörens lösningar uppfyllde verksamhetens behov och krav på ett bra och effektivt sätt.

För att möta projektets tuffa målsättning gällande leveranstid och kvalité fick vi teammedlemmar vara beredda att verkligen arbeta tillsammans. För mig innebar det att vara med och bidra inom områden som inte naturligt faller inom ramen för den traditionella kravanalytikerrollen. I det här fallet med uppgifter inom testområdet. Jag har viss erfarenhet av test sedan tidigare och vi hade en testledare som var skicklig. Det vill säga förutsättningarna var rätt så goda.

I första skedet skrev jag testfall för en av integrationerna som upprättats mellan det moderniserade IT-stödet och en annan IT-tjänst. Det var intressant att fundera kring hur testfallen skulle utformas och en styrka att ha god kännedom om verksamhetens behov och krav. Som kravanalytiker tränas man i att tänka i ett användarperspektiv. Därmed var det inte så svårt att utforma testfallen i steg som skulle vara lätta för en testare med god kunskap om systemet att förstå. Utmaningen för mig låg i att avgöra om testfallen verifierade lösningen i tillräcklig omfattning. Jag menar vilka avgränsningar kunde jag rimligen göra?

En brist i att genomföra testarbete som kravanalytiker var att dynamiken som uppstår i relationen mellan testledare och kravledare kring uppgiften försämrades. Vi kunde inte arbeta tillsammans på ett lika effektivt sätt. Kan konstatera att krav och test är två sidor av samma mynt, men jag anser att det är en väldig styrka i att myntets två sidor tydligt representeras av två personer i nära samarbete.

Mitt arbete inom testområdet fortsatte. Jag blev involverad i det handgripliga testarbetet. Här stod det klart för mig att testande parter behöver djupa kunskaper om systemen som ska testas. Som kravanalytiker har jag inte alltid den breda och djupa kunskap om applikationen som krävs för att förstå för hur den ska uppträda i test.

Nu såg vi till att en rutinerad testare för mottagande system fanns att tillgå. Vi kunde tillsammans reda ut vilka scenarion som behövde testas mer ingående. Vi dokumenterade och rapporterade de fel och brister vi fann till testledaren. Jag blev stärkt i min uppfattning att samarbete och kommunikation är väldigt viktigt för effektiva tester och för att nå hög kvalité och säkerhet.

Så tänk på det när du ska testa som kravanalytiker. Dina förutsättningar är väldigt goda, men ställ krav på att det ska finnas en testledare som du kan bolla med och som tar ansvar. När du ska testa krävs djupa kunskaper då testobjektet är komplext. Om det är frågan om ett utbyte mellan två applikationer så behöver du en rutinerad testare som motpart på den andra sidan.

Till sist vill jag påpeka att det är väldigt lärorikt att som kravanalytiker bredda sig och att lära inom testområdet. Genom att bidra till testningen bygger du värdefulla kunskaper inom ett område som är tätt sammanvävt med kravområdet. Det gör dig till en bättre och mer komplett kravanalytiker.

Dela artikeln