Bekräfta användarupplevelser tidigt

2009-11-18 Artikelbanken Test Läst 13094 gånger

Jag vet inte hur många gånger jag letat igenom meny efter meny för att till slut hitta funktionen jag söker på ett för mig extremt ologiskt ställe. Har systemet inte testats på en användare? Principen för användningstest är att en slutanvändare utför en enkel uppgift i ett IT-system samtidigt som hon tänker högt. En eller flera observatörer noterar under tiden vad användaren gör för att utföra uppgiften. Med hjälp av användningstest upptäcker man tidigt hur ett system används (och inte används) när det körs på riktigt av verkliga användare. Det gör att man kan upptäcka möjliga orsaker till problem som man annars inte hade upptäckt förrän efter leverans.

Det finns fler anledningar till varför man ska genomföra användningstester. Det är en enkel metod för att identifiera brister och åstadkomma förbättringar i IT-system med hjälp av slutanvändarnas perspektiv. Det ger beställaren tidiga indikationer på om produkten levererar den eftersträvade nyttan. Observationerna leder ofta till uppdateringar och därmed en förbättrad produkt; vi får ett intuitivt och konsekvent system. Trots att metoden är enkel leder den nästan alltid till förbättringar och besparingar!

Tänk användning

Alla system har en förbättringspotential med avseende på användbarhet. Tidigare hade vi vissa användningsproblem i test managementverktyget ReQtest. Till exempel uppfattade inte användarna funktioner som det var tänkt. Ibland upptäckte vi problem i samband med uppföljning hos kunder flera månader efter att de börjat använda verktyget. Numera genomförs flera användningstester i varje iteration med minst tre användare. Så fort en diskussion uppstår om hur en funktion ska användas gör vi ett användningstest. Ibland på en prototyp, men oftare som delvis färdigutvecklad i en testmiljö. Användningstester ger en god fingervisning om det är något som saknas eller behöver ändras i till exempel gränssnittet. Dessutom har det resulterat i att utvecklarna börjat tänka ur ett användarperspektiv på ett mycket tidigare stadium i utvecklingsprocessen.

Beroende på syftet med användningstesterna kan de göras mer eller mindre omfattande. Tester på tidiga prototyper kan ofta göras med färre deltagare. Om man istället gör fler tester och oftare blir de en naturlig del i utvecklingsprocessen. Vi vinner även mycket på att tänka användning tidigt eftersom det ofta gäller att ju senare testerna genomförs, desto dyrare blir förbättringarna.

Så här enkelt är det

Det enklaste sättet att utföra användningstest går till så här:

 1. Definiera en uppgift
 2. Låt en användare utföra uppgiften och berätta högt vad hon gör
 3. En person antecknar hur användaren löser uppgiften

Exempel på krav: Alla artiklar ska indexeras. Besökare ska kunna hitta dem med en sökfunktion.

Exempel på användningstest: Gå till artikelarkivet och sök fram artikeln om Planning poker.

Det är alltså inte målet med uppgiften som är det väsentliga utan vägen till målet. Vi observerar hur användaren går till väga för att lyckas med uppgiften och drar slutsatser utifrån användarens interaktion med systemet. Därför är det viktigt att tänka på hur uppgiften formuleras. Det är annars ett av de vanligaste problemen, att användaren inte förstår vad hon ska göra. När man arbetat med användningstest ett tag lär man sig snart hur man ska skriva tydliga instruktioner.

Det är också viktigt att användaren tänker högt, det vill säga berättar varför hon gör som hon gör och om förväntningar infrias eller inte, för att ge oss en förståelse för hennes beteende.

Välj deltagare

Det finns ett antal roller som behöver tillsättas när man genomför användningstest. En handledare och en användare är det minsta antalet deltagare. Det är dock en fördel om det finns minst en person utöver handledaren som kan ta anteckningar så att handledaren kan koncentrera sig på användaren. Det är även bra om fler roller är representerade som observatörer, till exempel kravställare, utvecklare, projektledare eller testare. De har kunskap och erfarenhet som kan vara av betydelse för slutsatserna av testet.

Den som agerar testare i användningstestet är i allmänhet en slutanvändare. Det viktigaste är att personen inte deltar i utvecklingen av produkten eller har kunskaper som kan påverka resultatet. Testutförarens verksamhetskunskap är oftast av betydelse.

Genomför testet på minst tre användare från varje användargrupp. De kommer representera samtliga användare inom sin användarkategori. Om du är osäker på resultatet av testerna, gör några till. Fler än fem brukar inte vara meningsfullt då det sällan tillför något som motsvarar investeringen. Om det finns flera användarroller bör man göra tester med representanter ur varje kategori.

Tekniska hjälpmedel

För att underlätta dokumentationen kan man använda en del tekniska hjälpmedel. Det enklaste är att observatören kontinuerligt noterar förloppet under hela testet. En annan metod är att spela in deltagarens röst i kombination med rörelser på skärmen. Inspelningar brukar dock generera väldigt stora datamängder, framför allt vid längre tester och det kan bli väldigt omfattande material att bearbeta.

I följande tabell presenteras fördelar och nackdelar med ett antal hjälpmedel som kan vara lämpliga vid användningstester.

Tekniska hjälpmedel Fördelar Nackdelar
Anteckningar Lätt att komma igång med. Kan med fördel göras av flera observatörer samtidigt. Lätt att missa detaljer. Speciellt om man både ska handleda testet och skriva anteckningar.
Ljudupptagning Enkelt att sätta upp och komma igång med. Kan göras med programvara som medföljer operativsystemet. Förutsätter att användaren verkligen tänker högt. Rösten är bara en delmängd av informationen som behövs. Mikrofon krävs.
Skärminspelning med ljud Enkelt att komma igång med. Billiga program, även open source. Det blir väldigt mycket material som tar lång tid att utvärdera.
Filmkamera Fångar även upp deltagarens kroppsspråk. Det blir väldigt mycket material som tar lång tid att utvärdera. Teknisk utrustning krävs.
Spela in ögonrörelser Ger en mycket detaljerad bild av hur användaren betraktar skärmen. Kan vara nödvändigt vid kritiska system. Dyrt, komplicerat. Begränsad tillämpning.

 

Checklista för planering av användningstest

För att underlätta arbetsgången har vi tagit fram en checklista för användningstest.

 1. Besluta vilka delar som ska testas.
 2. Formulera lämpliga uppgifter och säkerställ att de kan genomföras.
 3. Identifiera målgruppen. Slutanvändarna kan i allmänhet delas upp i grupper, till exempel handläggare, administratörer eller kunder.
 4. Besluta hur många tester som ska genomföras. Välj ut lämpligt antal deltagare.
 5. Kontakta deltagarna och bjud in dem till användningstestet.
 6. Genomför testerna.
 7. Sammanfatta resultatet i en rapport.

 

Sammanfattning

Användningstest är ett kostnadseffektivt sätt att avgöra om ett system är intuitivt och konsekvent.

Det enklaste förfarandet är att ta kontakt med ett antal användare och be dem komma och genomföra ett användningstest. Genomför testet på minst tre deltagare. Gör ett par tester till om resultatet inte är tydligt nog för att fatta beslut.

När man väl kommit igång är det lätt att genomföra fler och mer omfattande tester, välja slutanvändare med olika erfarenheter och använda tekniska hjälpmedel.

Nästa steg

 • Prova. Skriv ett användningstest. Genomför en provkörning med en medarbetare som sitter i närheten.
 • Ta reda på vilka användbarhetsproblem som missas i din organisation genom att utföra ett användningstest!
 • Kurserna Effektiv kravhantering och Effektiv testmetodik behandlar användningstester
 • Böckerna Kravhantering för IT-system och Test och kvalitetssäkring av IT-system

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln