Bli mer utforskande med partestning!

2010-01-18 Artikelbanken Test Läst 12295 gånger

Utforskande test är något som fått större uppmärksamhet på senare tid och metoden förtjänar mer uppmärksamhet som komplement till mer kända och traditionella testmetoder. Utforskande test kan användas som en metod för att hitta fler kritiska defekter, lära sig nya system, eller bara helt enkelt motivera sina testare. Vad syftet än är med utforskande test så är begreppet för stort för att jag ska kunna redogöra för allt i en artikel. Avsikten är istället att skapa ett intresse för metoden och ge er ytterligare ett verktyg för att ni själva ska kunna lyckas med utforskande testning.

Partestning kan vara en effektiv strategi för att öka chanserna att lyckas med utforskande testning. Behärskar man partestning kan det mycket väl bli ett tillvägagångssätt som både underlättar samarbete och nytänkande inom testverksamheten. Jag kommer att ge en utförligare beskrivning av partestning senare i artikeln men först behövs en beskrivning av utforskande test. Även om de flesta av oss som arbetar inom test använt sig av utforskande testmetodik, medvetet eller omedvetet, i den dagliga verksamheten kan det ibland vara svårt att sätta en benämning på det arbete man utför.

Vad är då utforskande testning?

Enkelt sagt använder sig inte utforskande testning av i förväg skrivna testfall. Det betyder emellertid inte att utforskande testning helt saknar dokumentation. Självklart så måste en utforskande testare använda sig av ett strukturerat arbetssätt för att veta vad som ska testas.

En utforskande testare är först och främst en testdesigner. Samtidigt som testaren utforskar produkten får hon/han väldigt goda kunskaper om produkten och kan på så sätt generera mer detaljerade testfall. En utforskande testare skapar och utvecklar tester samtidigt som de exekveras, vilket sparar tid. Utforskande test är även ett annorlunda och i många fall ett produktivt och stimulerande angreppssätt till traditionell testmetodik.

Ett sätt att förklara utforskande test är att jämföra med två populära intervjutekniker som båda används vid kravinsamling. Den ena är en strukturerad intervjuteknik där frågorna är förbestämda och där intervjuaren ska följa frågorna. Den andra är semi–strukturerad där intervjuaren har skrivit ner frågor och använder dessa som stöd för att inte förbise något område och låter samtidigt intervjun utvecklas spontant. Som ni säker kan räkna ut så är semi-strukturerad mer likt utforskande testning och i visa sammanhang mer effektivt.

Det är viktigt att poängtera att utforskande testning inte utesluter traditionell testmetodik. Skillnaden är att man vid en utforskande testmetod planerat vad som ska testas men hur det ska testas lämnas till den kreativa testaren. Det går inte att på förhand säga vilken metod som är effektivast utan det beror helt på situationen. En väl avvägd kombination av testteknikerna är oftast att föredra om man vill förbättra resultaten ifrån testerna.

Vi är alla utforskande testare

Utforskande testning är inget ovanligt eller obegripligt, utan det ligger i människans natur att vara nyfiken och utforska omgivningen. Utforskande testning handlar om att lära sig genom att vara nyfiken och kritisk samtidigt som man försöker lösa ett problem med hjälp av de erfarenheter och verktyg man har i sin ryggsäck.

Ett exempel på utforskande test i det dagliga testarbetet är när en defekt hittats. Testaren försöker återskapa felet genom att undersöka vilka förutsättningar som kan ha orsakat defekten. En erfaren testare försöker därtill utreda om det finns alternativa angreppssätt för att se om det går att skapa ett allvarligare fel. Skickliga testare gör vid omtest av en rättad defekt även en del regressionstester för att kontrollera att ingen ny defekt har uppkommit som följd av rättningen. Det är en form av utforskande testning i det vardagliga testarbetet.

Partestning - Ett verktyg för utforskande testning

I partestning grupperar man två testare tillsammans och låter dem använda sig av en gemensam dator för att testa, analysera och utforska en produkt. Tekniken är ett bra sätt för att öka produktiviteten bland testarna då man skapar utforskande team där testarna arbetar tillsammans. Ett bra samarbete inom en grupp leder ofta till bättre och fler idéer än om man sitter själv och arbetar. Alla defekter som hittas har observerats av två personer vilket underlättar återskapande av defekten. Det är även ett bra sätt för juniora testare att lära sig produkten men framförallt är det utmärkt för kunskapsöverföring bland testare.

En annan fördel med partestning är att det tvingar testarna att förklara sina idéer och tankar för varandra så att det inte uppstår missförstånd bland testarna. När man tillsammans diskuterar idéer skapas nya infallsvinklar som man kanske inte skulle ha tänkt på själv. Samarbetet mellan testarna som kan leda till nya idéer och synsätt stimulerar även till ökad kreativitet bland testarna.

Planera en lyckad partestning

För att lyckas med partestning är det viktigt att testledaren skapar team som kan samarbeta med varandra samt att alla är införstådda i metoden och förstår värdet av att samarbeta. Innan testerna startar kan det vara bra att bryta ner systemet till mindre delar som är mer överskådliga för testarna. Sedan skapar testarna/testledaren en testplan där man listar testområdena som ska utforskas och vilka delar av systemet som ska vara i fokus. Det kan även vara bra att specificera vilka testverktyg som ska användas under testperioden.

Välj med fördel ut en person som sitter vid tangentbordet och där den andra testaren sköter noteringar, hämtar dokument och läser i manualer om så behövs. Det är viktigt att någon form av dokumentation av testningen görs för man skall kunna se tillbaka på vad som har testats och vilka defekter som hittats. Man kan självklart rotera rollerna mellan testperioderna för att öka stimulansen hos testarna. När en defekt upptäckts kan den andra testaren som inte sitter vid tangentbordet försöka återskapa det på en annan dator så att testningen inte stannar upp.

En lagom tid för testperioden är 60 minuter men detta är självklart beroende av situationen. Kom ihåg att det kan vara svårt att vara fullt fokuserad under en längre tid och skulle det ta längre tid att testa så försök att ha pauser ibland. Att testarna får vara fullt fokuserade på sin uppgift är väldigt viktigt för att de ska bli så effektiva som möjligt. Därför är det centralt att testarna inte blir avbrutna under testperioden utan att de kan arbeta ostört.

Detta är några exempel på hur man kan genomföra en utforskande testsession. Kom ihåg att det inte finns något recept som fungerar på alla organisationer utan ni får själva analysera och utvärdera vad som passar er verksamhet bäst.

Nästa steg

  • Fundera på hur utforskande test kan passa in i er testverksamhet.
  • Planera in partestning i nästa testplan och utvärdera resultatet efteråt.
  • I Faktabanken finns kostnadsfria dokument om kravhantering och test som kan vara till användning.
  • Kom ihåg att vara nyfiken och utforska dina möjligheter att utvecklas inom testrollen.

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln