Lathund - val av administrativa verktyg för kravhantering och test

2012-08-24 Artikelbanken Test Läst 13732 gånger

Inledning

Komplexare produkter, fler kritiska funktioner och större integrationskrav ökar behovet av hjälpmedel för att få insyn i kvaliteten. Detta kräver mer av krav- och testarbetet inom alla områden. Ett viktigt stöd för att kunna höja kvaliteten är att ett administrativt krav- och testverktyg finns tillgängligt och att det stödjer verksamhetens behov. Verktyget är tänkt att hjälpa till med att minska ledtider och sprida information till alla projektmedlemmar. Informationen skall därför finnas på ett och samma ställe och vara lättillgänglig, uppdaterad och korrekt.

Syftet med denna artikel är att ge tips om vad du bör tänka på inför ett val av verktyg för administration av krav- och testarbetet. I artikeln kommer jag att gå igenom:

 • Syfte och mål med ett administrativt krav- och testverktyg
 • Möjliga restriktioner och kostnader kopplade till ett enskilt verktyg
 • Utvärdering av leverantör och verktyg

 

Syfte och mål med ett administrativt krav- och testverktyg

Att utvärdera och besluta vilket krav- och testverktyg som passar bäst för en organisation kan innebära en stor kostnad i tid, pengar och resurser. Vilket verktygsval som är rätt för dig och din organisation beror i huvudsak på vilka styrkor du värdesätter och vilka svagheter du kan acceptera. Alla verktyg har sina styrkor och svagheter.

Det finns ett flertal olika krav- och testverktyg på marknaden idag att köpa eller hyra. Med hjälp av verktygen kan du planera krav- och testarbetet:

 • Hur kraven ska struktureras
 • Skapa kopplingar mellan kraven och testerna
 • Av vem kravarbetet och testerna ska utföras
 • Hur, vad och när du ska testa
 • Tidsåtgång för kravarbetet och testerna

I verktygen kan du också koordinera resurser, samordna ärenden, följa upp resultat, lagra information etc. Verktygen kan vara specialiserade eller generella, dyra eller billiga, enkla eller komplexa osv. Eftersom varje kund har sina unika integrationer, sina egna tekniska infrastrukturer samt olika krav- och testarbetsmognad är behovet av ett verktyg olika.

Vi vill att ett verktyg ska användas på rätt sätt för att utnyttjandet av verktygets funktionalitet och dess struktur ska bli optimal. Detta för att erhålla en effektiv och lättförståelig spårbarhet, rapportering och information från verktyget. Det ger oss då tillförlitlighet, överskådlighet och tidsvinster. Genom selektiv filtrering ger verktyget även rätt information vid rätt tillfälle.

Att uppdaterad information finns lättillgänglig för projektmedlemmar underlättar arbetssättet och förenklar arbetsuppgifterna eftersom alla vet vad som händer, hur arbetet är fördelat och ärendens beroenden av varandra. Detta resulterar i ökad förståelse mellan olika projektteam, främjar samarbetet och vi blir mer samspelta inom organisationen.

Är det verkligen realistisk att förvänta sig allt detta av ett verktyg? Ja, om ambitionen finns och ett aktivt engagemang läggs ner i verktyget ökar sannolikheten att du kan få ut detta av ett verktyg. Dock kan ambitionsnivån bli styrd av möjliga restriktioner såsom tid, pengar och resurser.

 

Möjliga restriktioner och kostnader kopplade till ett enskilt verktyg

Beroende på vad du vill att ett verktyg skall åstadkomma i en organisation måste du ta hänsyn till en mängd faktorer som var och en, eller tillsammans, kan innebära restriktioner:

 • Budget
 • Internationellt eller nationellt projekt
 • Miljöer (utveckling, systemtest, systemintegrationstest, acceptanstest, prestandatest, utbildning, produktion, etc)
 • Strategiska beslut från ledning (t.ex. att verktyget passar in i organisationens struktur)
 • Tekniska begränsningar (t.ex. infrastruktur och integration)
 • Testautomatisering
 • Testdata
 • Tidsperiod, ett projekt eller flerårsprojekt (kortsiktigt eller långsiktigt behov)

Beroende på om du hyr/köper ett verktyg eller investerar i ett komplett verktyg kan kostnaderna för verktyget bli väldigt skiftande. Exempel på faktorer som kan påverka den totala kostnaden för ett verktyg varierar givetvis, men kan vara:

 • Antal användare (alternativ till licenskostnader)
 • Licenser
 • Databaser
 • Intern och/eller extern support
 • Extra hårdvara då vissa verktyg sänker prestandan
 • Installation
 • Internt underhåll
 • Olika testmiljöer
 • Operativsystem
 • Transaktionshanterare
 • Uppgradering
 • Behov av utbildning

Beroende på graden av aktivt engagemang från medarbetarna kan resultatet bli ett högt effektiviserande hjälpmedel i krav- och testarbetet. Främst skall ett verktyg vara enkelt och användarvänligt för att den breda massan ska använda det utan besvär, men inför valet av ett verktyg behöver vi även ta ställning till följande aspekter:

 • Behov av verktyget just nu och framåt
 • De primära och sekundära behoven samt önskemålen av vad verktyget ska tillhandahålla
 • Frekvent användande av verktyget och dess delar
 • Inlärningstid för att kunna använda verktyget
 • Kunskaper (erfarenhet inom organisationen av arbetssätt inom verktygshantering)
 • Politiska aspekter (ledningens förväntningar på verktyget)
 • Psykologiska och sociala aspekter av verktygsinförandet
 • Tillgängliga resurser
 • Yrkeskategorier av slutanvändare

 

Utvärdering av leverantör och verktyg

Viktig inför ett verktygsval är att kontakta verktygsleverantören för det, eller de, verktyg du är intresserade av. Du behöver införskaffa dig en egen uppfattning om verktyget och leverantören. Detta för att få klarhet i om verktyget passar ditt företags unika organisation, förutsättningar och behov.

 • Be om en modifiering i verktyget, t.ex. att skapa ett nytt arbetsfält i kravmodulen/döp om ett befintligt fält.
 • Ställ frågor som t.ex. "Vilka verktyg kan integreras med ert krav- och testverktyg och hur sker integrationen? Hur dokumenteras interna/externa dokument till ert krav- och testverktyg?"
 • Testa verktyget i din egen organisation/system, med representanter från de yrkeskategorier som är målgruppen för verktyget.
 • Kontakta referenskunder och be om några positiva och några negativa erfarenheter av verktyget.

 

Sammanfattning

Komplexare produkter, fler kritiska funktioner och större integrationskrav ökar behovet av kontroll över kvaliteten. Detta kräver mer av krav- och testarbetet inom alla områden.

Att utvärdera och besluta vilket krav- och testverktyg som passar bäst för en organisation kan innebära en stor kostnad i tid, pengar och resurser. Det är därför viktigt att redan från början se över vilka eventuella restriktioner som finns och också ta hänsyn till de kostnader som kan uppstå, både vid inköp och vid förvaltning.

Oavsett vilket verktyg du väljer är ett aktivt engagemang i verktyget inom organisationen avgörande för hur effektivt och användbart verktyget blir. När beslut att införa ett krav- och testverktyg tagits är det viktigt att en utvärdering av både verktyget och leverantören görs för att försäkra dig om att verktyget passar ditt företags unika organisation, förutsättningar och behov.

 

Nästa steg

 • Behöver du hjälp med att välja och/eller att införa ett verktyg eller att effektivisera ett verktyg för att optimalt passa in i din organisation kan vi på Konsultbolag1 hjälpa dig. Vi har en gedigen kompetens och erfarenhet gällande verktyg, processer och metoder för krav- och testarbete.
 • I Ulf Erikssons bok "Test och kvalitetssäkring av IT-system" kan du läsa mer om val och införande av krav- och testverktyg i kapitlet "Att välja och införa testverktyg".

KONTAKTA OSS

Har du frågor? Vill du ha hjälp med områden inom kravhantering och test?
Hör av dig till oss! Vi hjälper dig gärna. 

Kontakt 

Dela artikeln