Magnus Borg

The devil is in the details

2018-05-18 Blogg Kravhantering Läst 2227 gånger

Hur mycket detaljer och vilken grad av precision är den rätta i samband med att krav formuleras i ett IT-projekt? Hur mycket kan och behöver göras innan ett projekt inleds? Är det nödvändigt att specificera allt i detalj till en början eller kan detaljer med fördel utelämnas till ett senare skede? Kan det vara så att vi inte har tillräcklig information tidigt i projektet för att bestämma alla detaljer?

Som du kanske redan gissat ska jag i det här blogginlägget berätta varför det kanske inte alltid är det bästa att specificera alla detaljer i kravarbetet från första början.

Dialogen mellan kund och leverantör är så viktigt

Något som jag upplevt i roll som beställare eller som stöd till beställaren är att det många gånger finns en ambition hos kunden att specificera och beskriva på alltför djup nivå alltför tidigt. Man vill fånga alla krav och kunna estimera med hänsyn till varje liten detalj. Jag har också upplevt att det de gånger kravbilden i ett tidigt skede varit beskriven i väldig detalj inneburit att den viktiga dialogen som borgar för förståelse beställare och leverantör emellan kring krav och dess implementation uteblivit.

Min uppfattning är att det är viktigt att tidigt fånga så mycket av omfattningen av den utveckling som ska levereras i samband med att ett projekt estimeras och bemannas och leverantör ska väljas. Det ska även finnas en plan för hur det fortsatta kravarbetet ska ske. Det är för svårt och inte nödvändigt att gå ned djupt i detalj tidigt och det kan även vara direkt destruktivt för den kreativitet och kunskap som en skicklig leverantör kan tillföra utifrån de kunskaper och den kännedom som de kan ha om en produkt och de infallsvinklar som de har från införanden hos andra kunder.    

Jag har erfarenheter av att samarbetet mellan kund och leverantör varit rent av obefintlig i samband med att krav specificerats i detalj tidigt. Den viktiga dialogen har uteblivit och parterna har hänvisat till sina respektive dokument som producerats i utvecklingsprocessen.

Beställaren hävdar att utvecklingen som är gjord inte är en korrekt tolkning av kravspecifikationen. Leverantören i sin tur pekar på sitt lösningsdokument som beskriver hur implementationen genomförts rent tekniskt.

Det som jag beskriver ovan är en följd av att kund och leverantör inte haft en tillräckligt tät dialog kring kraven och i tillräcklig utsträckning. Om det är komplexa krav och mycket detaljer så behöver kommunikation ske i möten i dialog mellan kund och beställare. Först i dessa möten kan kraven med fördel förfinas och detaljeras och först nu är rätt skede att välja väg och fatta beslut om hur ett visst krav ska implementeras.

Genom dialogen mellan kund och leverantör fångar vi de viktiga detaljerna

Min övertygelse är att det finns det en fördel i att arbeta i kortare iterationer och att vänta med att specificera kraven på djup detaljnivå tills efter att leverantören har haft möjlighet att demonstrera för kunden de scenarion där detaljer behöver specificeras noggrant och ingående.

Så fånga så mycket som möjligt av omfattningen av kravbilden initialt, men försök inte att specificera alla detaljer. Skapa en plan för det fortsatta kravarbetet. Fatta beslut om hur utvecklingen ska göras vid rätt tidpunkt och kom ihåg att det är vid och via den viktiga dialogen beställare och leverantör emellan som fångar de nödvändiga detaljerna som gör att helheten faller på plats och vi får en leverans och ett projekt som överträffar förväntningarna!

Dela artikeln